Vi bruger cookies for at sikre, at du får den bedste oplevelse på vores hjemmeside

Salgs- og leveringsbetingelser

1 Anvendelse

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle salgsaftaler og går forud for købers eventuelle indkøbsbetingelser. Fravigelse kræver skriftligt samtykke fra TDJ Andersen K/S.

1.2 Købers egne betingelser finder ikke anvendelse. Ej heller i tilfælde, hvor Køber i ordrebekræftelser, på fakturaer eller på lignende måde henviser til egne eller andre betingelser.

2 Tilbud og pris

2.1 Hvis andet ikke er aftalt, findes TDJ Andersens K/S til enhver tid gældende prisliste anvendelse.

2.2 Alle priser er eksklusive merværdiafgift og andre offentlige afgifter.

2.3 Tilbud er gældende i 90 dage

3 Levering

3.1 Leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms (2010).

3.2 Medmindre andet er skriftligt, sker levering ex works (Holstebro).

3.3 Dokumentation, produktvejledninger, manualer, tekniske dossierer, sikkerheds- og datablade, brugervejledninger m.v. leveres til køberen i det omfang og på det sprog, som følger produktet. Såfremt køberen forudsætter, at der forefindes dokumentation, og/eller såfremt dette skal være dansksproget, skal TDJ Andersen K/S gøres opmærksom herpå senest i forbindelse med ordreafgivelsen. TDJ Andersen K/S kan ikke gøres ansvarlig for manglende dokumentation, der er gjort opmærksom på i forbindelse med ordreafgivelsen.

4 Forsinkelse

4.1 TDJ Andersen K/S er ikke ansvarlig for forsinkelse, medmindre det dokumenteres, at TDJ Andersen K/S eller andre, for hvem TDJ Andersen K/S er ansvarlig, har udvist grov uagtsomhed.

4.2 TDJ Andersen K/S hæfter ikke for driftstab, avancetab, konventionalbod, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.

5 Betaling

5.1 Betaling skal ske i overensstemmelse med de på tilbud/faktura angivne betingelser.

5.2 Erlægger køberen ikke betalingen til forfaldstid, er TDJ Andersen K/S berettiget til at beregne sig morarenter af det forfaldne beløb. Renten udgør p.t. 2% pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige restbeløb. TDJ Andersen K/S fremsender løbende påkrav vedrørende forfalden ydelse, hvorpå der efter gældende lovgivning vil blive pålagt gebyrer. TDJ Andersen K/S er ved forsinkelse med betaling berettiget til at holde varer tilbage for andre indgåede aftaler, så længe betaling ikke er indgået. Ved forsinkelse af betaling af forfalden ydelse i mere end 30 dage er TDJ Andersen K/S berettiget til at hæve samtlige indgåede aftaler.

5.3 Køberen kan ikke foretage modregning, ligesom der ikke kan ske tilbageholdsret eller nægtes betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den eller de leverede ydelser.

5.4 TDJ Andersen K/S kan kræve behørig sikkerhedsstillelse eller forudbetaling, inden en ordre accepteres, ligesom TDJ Andersen K/S er berettiget til at kræve a conto-betaling. Såfremt TDJ Andersen K/S finder det relevant, kan det efter en aftales indgåelse kræve behørig sikkerhedsstillelse eller forudbetaling mod færdiggørelse af ordren. TDJ Andersen K/S er endvidere berettiget til på ethvert tidspunkt at indhente kreditoplysninger om køberen og nægte levering ved utilfredsstillende kreditvurdering. Såfremt en ordre er delleveret på tidspunktet, hvor kreditvurdering skønnes utilfredsstillende, og kunden ikke stiller sikkerhed eller forudbetaler, TDJ Andersen K/S er berettiget til at tilbagetage de leverede ydelser så vidt muligt.

6 Ejendomsforbehold

6.1 Varerne (inkl. alt tilbehør, dokumentation m.v.) forbliver TDJ Andersen K/S’s ejendom, indtil betalingen af samtlige beløb vedrørende leverancen er erlagt fuldt ud inkl. renter, gebyrer m.v. Køberen er uberettiget til, uden TDJ Andersen K/S accept, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over salgsgenstanden, så længe ejendomsforbeholdet består. Det købte skal holdes individualiseret, så længe ejendomsforbeholdet består. Køberen har pligt til at holde det købte behørigt forsikret, indtil ejendomsretten overgår til køberen.

7 Immaterielle rettigheder

7.1 Hvis køberen videresælger de købte varer, skal disse markedsføres og sælges under de af TDJ Andersens K/S anviste varemærker. Køberen må ikke benytte TDJ Andersen K/S navn eller varemærker på en måde, der giver kunderne eller tredje-mænd indtryk af, at køberen kan forpligte eller er en del af/associeret med TDJ Andersen K/S.

7.2 Køberen må ikke anvende TDJ Andersen K/S’s varemærke i forbindelse med markedsføring eller salg af varer, der ikke stammer fra TDJ Andersen K/S.

7.3 Køberen er ikke berettiget til at oprette hjemmesider med domæne-registrering med anvendelse af ”TDJ”-navnet.

8 Ansvarsfrihed

8.1 Oplysninger fra ’ TDJ Andersen K/S’s side er alene af vejledende art og kan derfor ikke påføre TDJ Andersen K/S et rådgiveransvar.

8.2 Køberen bærer selv ansvaret og risikoen for at de indkøbte produkter er egnet til formålet de anvendes til.

9 Returnering

9.1 Returnering af varer kan kun ske ifølge aftale og indtil 30 dage fra fakturadato og ved franko fremsendelse i hel og ubeskadiget stand til TDJ Andersen K/S adresse med angivelse af fakturanummer, returvarenummer samt hvem hos TDJ Andersen K/S, der er aftalt returnering med.

9.2 Specielt fremskaffede varer (skaffevarer) samt specielt tilvirkede varer tages ikke retur.

9.3 Ved returnering kan vi beregne et gebyr på 10% af fakturabeløbet.

10 Ansvar for mangler

10.1 Køberen skal kontrollere og undersøge leverancen straks ved modtagelsen. Reklamationer over mangler skal meddeles TDJ Andersen K/S straks og senest 5 dage efter levering. Er der synlige skader på varerne, skal reklamation ske senest dagen efter modtagelse. Hvor det drejer sig om fejlekspederede varer, skal reklamationen ske inden 5 dage fra fakturadato.

10.2 Hvis leverancen er mangelfuld, påtager TDJ Andersen K/S sig efter eget valg at afhjælpe manglen, at kreditere køber for den mangelfulde leverance, eller alternativt at foretage omlevering. Køber har alene krav på omlevering, såfremt køberens ret hertil efter Købelovens ufravigelige regler ikke kan fraviges.

10.3 Ved afhjælpning og ombytning skal køber returnere den mangelfulde vare. Omlevering effektueres efter modtagelse af den mangelfulde leverance. Returnering efter afhjælpning og ved omlevering sker for TDJ Andersen K/S regning og risiko.

10.4 Udover det ovenfor anførte kan køber ikke rejse krav af nogen art mod TDJ Andersen K/S.

10.5 Foreligger der trods reklamation ikke en mangel, for hvilken TDJ Andersen K/S påstås ansvarlig, har TDJ Andersen K/S krav på at blive godtgjort enhver udgift og at få erstatning for ethvert tab afholdt eller lidt af TDJ Andersen K/S som følge af reklamationen. Dette gælder bl.a. interne omkostninger, transportomkostninger samt evt. udgifter til ekstern bistand.

10.6 TDJ Andersen K/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance-, eller andre indirekte tab hos køber eller dennes kunder eller andre brugere af TDJ Andersens K/s produkter. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagning og genmontering af de genstande, hvori leverancen måtte være indføjet.

10.7 TDJ Andersen K/S hæfter ikke for mangler, der skyldes fejlagtig behandling, befordring, opbevaring eller i øvrigt forsømmelse hos andre end TDJ Andersen K/S. TDJ Andersen K/S’s ansvar omfatter kun mangler, der viser sig under en normal og hensigtsmæssig opbevaring og brug af varen.

10.8 TDJ Andersen K/S hæfter ikke for driftstab, avancetab, konventionalbod, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.

10.9 TDJ Andersen K/S ansvar er under alle omstændigheder, og uanset hvad fejl og/eller manglen skyldes, begrænset til 30% af købesummen, dog højst kr. 100.000.

11 Produktansvar

11.1 TDJ Andersen K/S er alene ansvarlig for de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. TDJ Andersen K/S fraskriver skriver sig således produktansvar på ethvert andet grundlag. Produktansvar kan ikke beløbsmæssigt overstige forsikringssummen på TDJ Andersen K/S produktansvarsforsikring.

11.2 TDJ Andersen K/S er desuden ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens den leverede vare er i købers besiddelse. TDJ Andersen K/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller hvori der indgår produkter leveret af køber.

11.3 TDJ Andersen K/S hæfter ikke for driftstab, avancetab, konventionalbod, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.

11.4 I den udstrækning TDJ Andersen K/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde TDJ Andersen K/S skadesløs i samme omfang, som TDJ Andersen K/S ansvar er begrænset efter de foregående punkter.

11.5 De ovenfor anførte begrænsninger i TDJ Andersen K/S ansvar gælder ikke, hvis Kramp har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

11.6 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal den anden part straks underrettes herom.

11.7 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod TDJ Andersen K/S på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af en af TDJ Andersen K/S foretagen leverance.

12 Force Majeure

12.1 En part hæfter ikke for manglende opfyldelse af partens forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, terror, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, overenskomststridig strejke, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer eller anden årsag udenfor partens kontrol, og som er egnet til at hindre opfyldelsen.

12.2 Er en part i mere end 6 måneder forhindret i at opfylde sine forpligtelser, jfr. pkt. 12.1, har hver af parterne ret til helt eller delvist at hæve aftalen for så vidt angår leverancer, som skulle have fundet sted under det pågældende tidsrum.

12.3 Den part, som vil påberåbe sig ret i henhold til ovenstående, skal uopsætteligt skriftligt give den anden part meddelelse herom.

13 Ansvarsfraskrivelse

13.1 Ovennævnte punkter indeholder bestemmelser, efter hvilke TDJ Andersen K/S fraskriver sig et ansvar. Køber bør selv tegne forsikring i det omfang, køber ønsker at sikre sig mod sådanne tab, eller køber må indregne risikoen for tab i sin avance.

14 Lovvalg, værneting og generelt

14.1 Retten i Holstebro, Danmark, bortset fra, hvad der følger af pkt. 11.7, er rette værneting for ethvert mellemværende mellem parterne, idet TDJ Andersen K/S dog er berettiget til at sagsøge køberen ved dennes hjemting. Tvister skal afgøres efter danske retsregler, med undtagelse af regler, der medfører, at udenlandske regler finder anvendelse.

14.2. Ugyldigheden, den manglende retskraft eller lovstridigheden af ethvert vilkår, enhver betingelse eller enhver bestemmelse i nærværende vilkår og betingelser skal ikke have nogen indvirkning på gyldigheden, retskraften eller lovmæssigheden af de resterende vilkår, betingelser og bestemmelser i nærværende vilkår og betingelser.